Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR

Ruška cesta 15, 2000 Maribor

Tel: (02)3304702,  FAX: (02) 3304703

e-pošta: os-maksa.durjave@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: Jolanda Friš Lozej, prof., ravnateljica
Datum prve objave kataloga:

datum sprejema kataloga:  

13. 9. 2007

Datum zadnje spremembe: 01. 9. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.o-md.mb.edus.si/
Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 7. do 14. ure

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

USTANOVITELJ

OŠ Maksa Durjave je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor.  Sedež šole je v stavbi na Ruški cesti 15, Maribor.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe šolskega okoliša, ki je skupen za zavoda OŠ  Maksa Durjave in OŠ Janka Padežnika.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja  – občine, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev v svet šole voli svet staršev. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredni aktivi in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV  Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo,         praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z učenci,
 • organizirana svetovalna služba,
 • knjižničarska dejavnost, v sklopu katere deluje učbeniški sklad
 • fakultativni pouk,
 • jutranje varstvo,
 • tečaji plavanja,
 • organizacija in priprava šolske prehrane
 • organizacija in izvajanje drugih programov in dejavnosti kot so šolske prireditve, tekmovanja učencev, strokovno izobraževanje in usposabljanje za potrebe staršev, zaposlenih delavcev in drugih javnih zavodov.
 • šola v naravi,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot  
   
Seznam  organov zavoda  
Organi zavoda
SVET ŠOLE Zmago Planinc
RAVNATELJICA Jolanda Friš Lozej
SVET STARŠEV

MARJETA RAK NAMESTNIK 

–  predsednica 

 

JERNEJ
KLJUČEVŠEK

–  namestnik  predsednice    

Strokovni organi

UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIKI

Razrednik vodi delo oddelčnegaučiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI

Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku

STROKOVNI AKTIVI

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega  področja. In razredni aktivi posameznih razredov.

Učiteljski zbor OŠ Maksa Durjave sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

 
Aktiv učiteljev športa
Aktiv družboslovja
Aktiv naravoslovja
Aktiv matematike
Aktiv učiteljev tujega jezika
Aktiv učiteljev slovenščine
Aktiv 1. triade
Aktiv 2. triade
Aktiv 3. triade
Aktiv OPB
Kontaktni podatki uradne osebe , pristojne za posredovanje informacij
PRISTOJNA OSEBA

Jolanda Friš Lozej, ravnateljica  

Tel.: (02) 33 04 700

Fax: (02) 33 04 703

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:

Zakon o zavodih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih naročilih

Zakon o višini povračilstroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o delavnih razmerjih

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o izvajanju diferencije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o vzgojnih opominih v  osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli

Pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Zakon o šolski prehrani

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov OŠ Maksa Durjave  

Odredba o normativih in standardih v osnovnih šolah

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Pravilnik o računovodstvu OŠ Maksa Durjave

Pravilnik o popisu osnovnih sredstev OŠ Maksa Durjave

Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov

Pravilnik o požarni varnosti OŠ Maksa Durjave

Načrt požarne varnosti in oceno požarne ogroženosti OŠ Maksa Durjave

Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam programskih dokumentov

– LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA

– LETNI DELOVNI NAČRT UČITELJEV

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 • VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
 • POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)
 • NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V NAZIVE IN VSEH  DELAVCEV ŠOLE V PLAČILNE RAZREDE
 • IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
 • VPIS UČENCEV IZ DRUGIH ŠOL
 • PREŠOLANJE UČENCEV NA DRUGE ŠOLE
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Podatki o učencih in starših
Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij
 • Urnik
 • Šolska publikacija
 • Hišni red OŠ maksa Durjave
 • Vzgojni načrt OŠ Maksa Durjave
 • Pravila šolskega reda OŠ Maksa Durjave

 

3.  načina dostopa do  informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • spletna stran http://www.o-md.mb.edus.si/
 • fizična oblika: informacije so fizično dostopne vsak delovnik od 7. do 14 ure na sedežu zavoda.

 

4.  načina dostopa do  informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij
 1. Šola
 2. Galerija slik
 3. Jedilnik
 4. Urniki

 

 

(Visited 42 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost