Popestrimo šolo

Projekt Popestrimo šolo, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, nam ponovno omogoča, da se bolj intenzivno in raznoliko odzovemo na individualne  potrebe naših učencev in okolice. Pri pripravi projektnih načrtov dela smo se potrudili, da smo zajeli različna področja in interese, ki jih bomo nadgradili in poglobili. Skupaj se bomo tudi učili, spoznavali in raziskovali.

 

PODPROJEKT IZVAJALEC

SPODBUJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN PRIPRAVA NA TEKMOVANJA

Z učenci od 7. do 9. razreda, ki so izrazili interes za raziskovalno dejavnost in se s svojimi mentorji prijavili na razpis Mladi za napredek Maribora, smo izvedli delavnico Od ideje do raziskovalne naloge

JANUAR–JUNIJČAS

DELO Z UČENCI TUJCI 

Delo z učenci tujci zajema predvsem individualne ure in ure v malih skupinah, katerih namen je učenje slovenščine: spoznavanje besed, širjenje besednega zaklada, utrjevanje v branju in pripovedovanju ter usvajanje pravopisa. Za nekatere učence tujce smo v okvirih programa Prostovoljstvo – tutorstvo organizirali dodatno pomoč s strani učencev tutorjev.

JANUAR–JUNIJ

PROSTOVOLJNO DELO NA ŠOLI IN V SKUPNOSTI

Naši prostovoljci in prostovoljke so deležni izobraževanja za prostovoljce in uvajanja v prostovoljsko dejavnost s strani mentorice, socialne delavke in Slovenske filantropije.

Na naši šoli se zelo zavedamo pomena medvrstniške učne pomoči, zato je tutorstvo postalo že del našega vsakdana. Tutorstvo je način poučevanja in učenja, ki vključuje dva učenca kot partnerja pri učenju – »tutorja« in učenca, ki prejema pomoč. Vsebina učenja je jasna, vnaprej zastavljena. Učenci se bodo od novembra dalje srečevali pod vodstvom mentorice ob torkih ali petkih med 13.00 in 14.30 (odvisno od obveznosti učencev), ta čas bodo učenci tutorji nudili individualno učno pomoč pri slovenščini ali matematiki.

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo še dalje aktivno vključevali med prostovoljce za delo s starejšimi, saj smo postali tudi del mreže prostovoljcev Sadeži družbe: medgeneracijske aktivnosti. Mesečno bomo obiskovali Dom starejših Tezno. Na naših obiskih se bomo družili in izvajali aktivnosti, katere organiziramo in pripravljamo sami.

Del prostovoljcev pa se bo v različne prostovoljske aktivnosti vključeval glede na potrebe in interes. V letošnjem letu smo se v mesecu septembru pridružili Dobrodelnemu pohodu na Trikotno jaso, ki ga je organiziral Rotary Club Maribor Grad. Zbrana sredstva so bila namenjena mariborskim osnovnošolcem.

JANUAR–JUNIJ
JEZIKOVNA NADGRADNJA

V letošnjem šolskem letu poteka več različnih delavnic v okviru aktivnosti Jezikovna nadgradnja:

PRAVLJICA ZA DOBRO JUTRO: pravljično-ustvarjalne delavnice v času jutranjega varstva, namenjene učencem od 1. do 3. razreda, poteka dvakrat na mesec.

 

ZABAVNO! FUN! SPASSIG! Ure začetnega učenja tujih jezikov za učence od 1. do 3. razreda, poteka enkrat na mesec v času jutranjega varstva: poslušanje pravljic, učenje tujih besed, preprostih fraz v nemščini ali angleščini, različne igre, namenjene usvajanju besednega zaklada.

 

LITERARNE ČAJANKE, na katerih bodo mlajši učenci uživali ob pravljici, starejši pa bodo sami predstavili svoje literarne umetnije.

 

TRENING BRANJA: skupinska in individualna delavnica, nemenjena učencem od 4. do 9. razreda, poteka tedensko. Namenjena je izboljšanju bralne tehnike, razumevanju prebranega.

 

UČENJE SLOVNICE IN PRAVOPISA NA ZABAVEN NAČIN: učenje slovnice in pravopisa skozi igro, kviz, zabavna besedila. Delavnica je namenjena učencem od 4. do 9. razreda, poteka enkrat mesečno

 

 KINO S TUJIMI ANIMIRANIMI FILMI: ogled izbranih tujejezičnih animiranih filmov.

 

PRAVLJIČNI POPOLDNEVI IN VIKENDI: popestrimo si tudi kakšen dolgočasen popoldan ali vikend s pravljično-ustvarjalno delavnico. Ogledali smo si celo najboljši rokenrol vseh časov Maček Muri & muca Maca.

 

 KULTURNI ŠOK: učencem od 7. do 9. razreda smo ponudili cikel 4 različnih kulturno-umetniških predstav.

 

 ŠOLSKO LETO 2012/2013

POSTALI SMO CELEJANI!

V okviru projekta Popestrimo šolo smo latinci 4. razredov 20. aprila 2013 odpotovali v Celje, pravzaprav v antično Celejo. Obiskali smo Knežji dvor, v katerem smo si ogledali stalno razstavo Mesto pod mestom ter lapidarij. Tam sta Anej in Miha našla vsak svojega Rimljana. Najbolj pa nas je navdušila muzejska delavnica, v kateri smo si izdelali rimsko čelado. Pa si nas oglejte v galeriji slik!

Maribor skozi objektiv latinščine.

Sem Katjuša Kolar, profesorica latinščine in grščine.

 

Pri projektu Popestrimo šolo otroke skozi igro učim spoznavati kulturo in jezik starih Rimljanov – latinščino. Prvi, drugi, tretji in četrti razredi so si že izbrali svoja latinska imena, saj bodo za 10 ur postali Rimljani. Spoznali bodo nekaj latinskih besed, ob tem pa veliko novega izvedeli o šolanju v antiki, o družini, hrani, oblačenju, verovanju, vojski, arhitekturnih dosežkih. Seveda ne bomo pozabili na nekaj najlepših antičnih pripovedk… Učenci šestega, sedmega, osmega in devetega razreda se lahko enkrat mesečno udeležijo tudi sobotne šole. Prva delavnica v obsegu 5 ur bo potekala 26.1.2013, naslednje sledijo po dogovoru. Tudi tukaj se bomo seznanili z jezikom in življenjem starih Rimljanov, kar bo marsikomu koristilo v srednji šoli pa tudi kasneje na fakulteti. Pustite se presenetiti!

Valete!

JANUAR–JUNIJ

POČITNIŠKE DEJAVNOST

Med jesenskimi, zimskimi in poletnimi počitnicami bomo za vsak dan poskrbeli, da bomo aktivni. Za vse učence bomo ponudili različne dejavnosti; športne, družbeno-socialne, ustvarjalne, naravoslovne, jezikovne in računalniške dejavnosti.

Cilj vseh aktivnosti počitniških dejavnosti je dvigovanje kakovosti življenja otrok in zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

ZIMSKE IN POLETNE POČITNICE

ŽIVA IN NEŽIVA NARAVA V ŠOLI IN NJENI OKOLICI

Življenje organizmov na šoli in v njeni okolici ter življenje živali v umetnem ekosistemu

Na šoli bomo v vsakem razredu sobivali z živalmi, se učili o njih, skrbeli zanje, jih vsakodnevno hranili in najmanj enkrat tedensko čistili njihovo bivalno okolje. V okviru projekta bomo skrbeli za živali od 1. do 5. razreda, in sicer za paličnjake, želve rumenovratke in hrčka. Spomladi bomo opazovali tudi živali iz naše okolice (npr. gosenice, mravlje, pikapolonice ipd.), jih prinesli v umetno okolje in jih nekaj časa opazovali in preučevali, nato pa vrnili v naravno okolje. Spoznavali bomo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povezali abiotske in biotske dejavnike ter zavestno usvojili odgovorno ravnanje tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja.

Astronomija

Spoznavali bomo osnove astronomije, učili se bomo o Zemlji, Luni, Soncu, Marsu, Jupitru, v literaturi iskali odgovore na različna vprašanja s področja astronomije in izdelali modele nekaterih nebesnih teles. V drugi polovici šolskega leta bomo s teleskopom opazovali nebesna telesa.

Učna pot v šolskem parku

Sprehodili se bomo po šolskem parku, v njem spoznavali posamezna drevesa, jih iskali po literaturi, vsako drevo poimenovali in opisali ter naredili botanično učno pot našega parka.

Bio zeliščni kotiček za celostni razvoj in zelenjavni vrt

Spomladi bomo v velika korita pred vhodom v šolo nasadili zeliščne rastline in v nadaljevanju skrbeli zanje. Spoznali bomo posamezna zelišča, zakaj in kako jih lahko uporabljamo ter to tudi praktično poskusili. V drugi polovici šolskega leta bomo uredili in skrbeli za zelenjavni vrt, sadili in sejali bomo različne vrtnine, predvsem takšne s katerimi bomo lahko hranili naše male živali na šoli in tudi takšne, ki jih bomo lahko sami poskusili.

Naravoslovni tabor

V mesecu maju bomo preživeli vikend na naravoslovnem taboru na Pohorju, kjer bomo aktivno preživeli v naravi in si izoblikovali pozitiven odnos do narave.

JANUAR–JUNIJ

MODELARSTVO, IZDELAVA MAKET

JANUAR–JUNIJ

POLETNE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 

Kmalu se bodo pričele poletne počitnice, vendar bo šola odprta za vse učence, ki si želijo poletje popestriti malo drugače. Vabljeni vsi učenci!

Letošnje šolsko leto ponujamo poletne počitniške delavnice, ki bodo izvedene med 7. in 15. uro. Ponujene bodo naslednje vsebine, ki bodo teden pred njihovo izvedbo objavljene v novicah spletne strani naše

 • taborništvo;
 • lokostrelstvo;
 • plavanje (na Mariborskem otoku);
 • pohodništvo (pohod na Piramido, Kalvarijo, do Mariborskega otoka, Pekrske gorce …);
 • športne in družabno-socialne igre;
 • folklora;
 • glasbene delavnice;
 • likovne in tehnične delavnice;
 • naravoslovne dejavnosti (urejanje vrta, skrb za živali in rastline v šoli);
 • peka peciva, kruha;
 • poslikava betona, sten (obnova starih slik na tleh, stenah in betonskih koritih);
 • jezikovne dejavnosti (branje in poslušanje literarnih besedil, pisanje kratkih zgodb in pesmi);
 • fotografiranje, obdelava fotografij;
 • računalniško opismenjevanje.

Udeleženi učenci bodo dobili dopoldansko malico ali kosilo. Plačilo bo po položnicah.

Za več informacij spremljajte našo spletno stran. Se vidimo med počitnicami!

JANUAR–JUNIJ

*Nekateri zunanji izvajalci se nam pridružijo med letom in v poletnih počitnicah.

Projekt Popestrimo šolo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev na individualne potrebe učencev in okrepiti odzivnost šole na dogajanje v lokalnem okolju.

Projekt spodbuja uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih učitelji izvajamo dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje.

Spodbujanje zgoraj omenjenih oblik dela nam daje možnost, da se lahko v večji meri posvetimo individualnim vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, ki imajo posebne nadarjenosti, učne težave in tistim iz ranljivih skupin. Nenazadnje pa ta projekt ponuja tudi možnost organiziranja in razvijanja prostočasnih dejavnosti, kar je posebej dobrodošlo v okoljih, kjer je ponudba takšnih dejavnosti manjša.

 

(Visited 296 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost